Åpenhetsloven:
Vårt ansvar og ditt innsyn

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Digiflow er sitt ansvar bevisst og støtter en mer transparent leverandørkartlegging for å bedre vilkårene for mennesker utover egen organisasjon.

Digiflow har en inkluderende selskapskultur med sterk forankring i menneskerettigheter generelt, så vel som vektlegging av et godt arbeidsmiljø, nulltoleranse for all type diskriminering, anti-korrupsjon og et bevisst forhold til bedriftens påvirkning av miljøet.

Digiflow følger OECD sin strategi for å forankre ansvarligheten i både retningslinjer og prosesser.

Figur 1, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct

Digiflow har forpliktet seg til følgende:

 • Vi skal sikre at alle våre beslutninger og handlinger er dokumentert og tilgjengelig for offentligheten, så langt det er praktisk mulig og innenfor rammen av loven.
 • Vi skal sørge for å kommunisere tydelig og åpent med våre interessenter om hva vi gjør, hvorfor vi gjør det, og hvilke effekter våre beslutninger kan ha.
 • Vi skal jevnlig vurdere vår praksis og prosedyrer for å sikre at vi kontinuerlig forbedrer vår åpenhet og etterlevelse av loven.
 • Vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold fremkommer blant annet av Digiflow etiske retningslinjer.

Digiflow har identifisert følgende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter som områder hvor vi kan ha særlig påvirkning:

 • Rett til arbeid og fravær av diskriminering av arbeidssøkere.
 • Rettferdig og gode arbeidsvilkår, herunder trygge og sunne arbeidsforhold. Reguleringer knyttet til hvile, fritid og ferie. Forbud mot enhver form for diskriminering i arbeidsforhold og ved ansettelse. Lik lønn for likt arbeid.
 • Organisasjonsfrihet, fagforeningsfrihet og streikerett. Rett til kollektive forhandlinger.
 • Tilfredsstillende levestandard for ansatte, inkludert lønn til å leve av.
 • HMS på arbeidsplassen.
 • Forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid og slaveri.
 • Forbud mot enhver for rasisme og diskriminering.
 • Rett til et sunt miljø og en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.

Aktsomhetsvurderinger er utført med tanke på risiko for brudd på OECD guidelines og FNs bærekraftmål. Det er gjort generelle undersøkelser basert på produkt og land, samt egen kunnskap. Det er ikke avdekket noen avvik, hendelser eller liknende som krever tiltak. Digiflow vurderer situasjonen på jevnlig basis og følger opp de som kan potensielt medføre en risiko av høyere grad. Egenvurderingsskjemaer er også sendt ut til de største leverandørene og forretningspartnere. Krav vil også bli videreført i kontrakter med våre leverandører.

Prosessen er forankret i virksomheten med en intern policy, egne etiske retningslinjer og opplæring blant de ansatte, samt at det er opprettet en varslingskanal via apenhetsloven@digiflow.no